Jak zacząć?

Korzystając z platformy eAS niezbędne jest posiadanie konta na portalu ePUAP oraz posiadanie Profilu Zaufanego Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem (podpis kwalifikowany).

Zakładając konto na portalu ePUAP należy wejść na stronę http://www.epuap.gov.pl i wypełnić formularz do rejestracji. Konto na ePUAP jest niezbędnym warunkiem do założenia profilu zaufanego.

W celu korzystania z platformy eAS należy uzyskać jeden z ww. podpisów.

JAK WYROBIĆ PROFIL ZAUFANY?

Należy wypełnić i wysłać wniosek o nadanie profilu zaufanego za pośrednictwem ePUAP (http://www.epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil).

 O nadanie profilu zaufanego może wnioskować tylko osoba pełnoletnia.
Następnie należy potwierdzić tożsamości w jednym z  punktów wymienionych na liście zamieszczonej na stronie http://www.epuap.gov.pl/, tj. m. in. w urzędzie wojewódzkim, urzędach skarbowych, oddziałach ZUS czy konsulatach.

JAK WYROBIĆ PODPIS KWALIFIKOWANY?

Podpis kwalifikowany jest odpłatny, wydawany na rok lub dwa lata przez Ministra Gospodarki, jak również wymaga instalacji oprogramowania w systemie.

 

SPRAWDZENIE STANU SPRAWY

Na stronie głównej Platformy eAS jest możliwość sprawdzenia stanu sprawy bez konieczności logowania się (konieczności posiadania konta na ePUAP). Klient wybiera podmiot, w którym chce sprawdzić stan sprawy, wpisuje pełny znak sprawy, numer pisma lub identyfikator pisma ePUAP (widniejący w Urzędowym Poświadczeniu Doręczenia lub Urzędowym Poświadczeniu Przedłożenia), podaje swój adres e-mail i kod z obrazka (tzw.CAPTCHA). Po zatwierdzeniu system powiadamia klienta, że informacja o stanie sprawy zostanie wysłana na podany adres mailowy.

 

W PRZYPADKU BRAKU ZNAKU SPRAWY:

 

  1. Wyślij e-mail do:

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie: bok@rzeszow.uw.gov.pl
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie: wi-rzeszow@piorin.gov.pl
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie: wios@wios.rzeszow.pl
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie: sekretariat@wiih.rzeszow.pl
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu: wkzabytkow@wuozprzemysl.pl
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie: sekretariat@wsse.rzeszow.pl
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie: wirzeszow@ijhars.gov.pl
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Krośnie: krosno.wiw@wetgiw.gov.pl
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie: biuro@winb.rzeszow.pl
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie: witd@witd.rzeszow.pl
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie: biuro@rzeszow.wif.gov.pl

Treść e-mail powinna zawierać następujące dane:

- przybliżoną datę złożenia pisma w urzędzie
- imię i nazwisko lub nazwę instytucji składającej wniosek
- informacje o treści merytorycznej pisma.

Klient otrzyma zwrotnego maila zawierający numer sprawy i stan jej realizacji.

 

  2. Napisz, wysyłając za pośrednictwem platformy ePUAP, pismo ogólne do urzędu celem sprawdzenia stanu sprawy.

Treść pisma powinna zawierać następujące dane:

- przybliżoną datę złożenia pisma w urzędzie
- imię i nazwisko lub nazwę instytucji składającej wniosek
- informacje o treści merytorycznej pisma.

Pismo należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Klient otrzyma odpowiedź na swoja skrytkę
z ePUAP zawierającą numer sprawy i stan jej realizacji.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013